TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

HÌNH ẢNH DỰ ÁN

Hình ảnh thi công đến ngày 26-05-2019


 

Hình ảnh thi công đến ngày 26-04-2019


 

Hình ảnh thi công đến ngày 26-03-2019


 

Hình ảnh thi công đến ngày 26-02-2019